INTEGRITETSPOLICY

Gäller från 2022-04-01

Hotell Norrort, org nr 559102-5258, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Hotell Norrort” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Hotell Norrort är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller bostadsuthyrning och vid besök av webbplatsen hotellnorrort.se.

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, hyra bostadsrum eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Hotell Norrort samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår ett avtal eller bokning med oss eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal och bokning skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla valda bokningar, erbjudanden och information. Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:

Hotell Norrort samlar in information när du besöker hotellnorrort.se. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och för att förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket
   

För dig som är kund och vid bokning via vårt bokningsformulär:

Hotell Norrort behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra villkoren för en bokning och upprätthålla god kommunikation.

De uppgifter som behandlas är:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adressuppgifter
 • Tidsperiod för vistelsen
 • Vilka bokningar som du är knuten till
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Hotell Norrort baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av avtal och bokning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal och vid köp av våra tjänster. Exempelvis för att kunna informera rätt person innan leverans och fullgöra nödvändig kommunikation och för att kunna fakturera inblandade parter i bokningen. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp aktiva eller avslutade bokningar.

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutad bokning.

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Hotell Norrort en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hotell Norrort. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.
 

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.
 

Hotell Norrort med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Hotell Norrort att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Hotell Norrort vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.

Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till eventuella databaser och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Hotell Norrort aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy eller fortsatta säljaktiviteter. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Hotell Norrorts behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av kontaktvägarna som anges på vår webbplats.

Förändringar i integritetspolicyn

Hotell Norrort kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.